Локални акции за подобра социо-економска состојба на младите во Република Македонија

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување преку грантовата шема на проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи“ обезбеди поддршка на три локални проекти што се реализираат во Скопје, Штип и Кичево. Повеќе информации за локалните акции може да се најдат тука.

Проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи“ е финансиран од Европската унија преку програмата ИПА – Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *