Можност да се поврзете со успешни бизниси предводени од жени низ цела Европа

 

Секторската групата за женско претприемништво како дел од мрежата Enterprise Europe Network ги поддржува и ги оспособува жените во бизнисот, ja гради и ja зајакнува нивната мрежа низ сектори, преку границите во Европа и во светот. Голем број на активности и акции се започнати со цел да се охрабрат жените претприемачи да започнат свој сопствен бизнис и да поддржуваат нови претпријатија со менторски шеми.

Активности на секторската група:

Улогата на секторската група за женско претприемништво е да даде активен придонес преку обезбедување конкретни услуги за поддршка создавајќи врски со постоечки иницијативи за промовирање на женското претприемништво и aктивности за поддршка на бизнисот во мрежата и иновации.

Назначеноста на групата вклучува:

  • Обезбедување услуги за деловно партнерство и иновации во контекст на WE;
  • Вклучување на концептот на женското претприемништво во другите активности на Еnterprise Europe Network                              (https://een.ec.europa.eu);
  • Идентификација и проширување на постојната експертиза во областа на WE;
  • Помош на жените претприемачи во приклучувањето на постоечките мрежи или програми за поддршка за женско претприемништво (пристап и поддршка/финансирање)

Овој е-каталог на бизнис профили содржи многу успешни приказни на бизнисите предводени од жени низ цела Европа. Ова издание има за цел промоција на профилите за соработка на високо ниво поддржани од секторската група за женско претприемништво и инспирација на повеќе жени да се насочат кон остварувањето на нивните идеи и бизнис планови.

Каталогот може да го најдете на следниот линк: каталог-женско претприемништво

 

 

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА “ВАЖНОСТА НА ПОГЛАВЈЕ 20 ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПРИКЛУЧУВАЊЕ КОН ЕУ”

 

 

На 08-ми мај со почеток во 11:30 часот во хотел „Солун“ во Скопје ќе се одржи финална конференција на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на поглавје 20“, финансиран од Европската унија.

Целта на финалната конференција е да ги сумира резултатите и придобивките од проектот, како и да придонесе за промоција на Платформата поглавје 20. Дополнително, на конференцијата ќе биде промовиран и ресурсниот центар www.poglavje20eu.org како и креираните едукативни видеа, прирачници и документи за политики кои ќе бидат достапни во печатена форма. На конференцијата со индивидуални презентации ќе настапат и граѓанските организации (регрантисти) – имплементаторите на осумте национални проекти кои беа финансирани преку грантовата шема на проектот.

Учеството на конференцијата е отворено за сите заинтересирани кои делуваат во областите на преговарачкото Поглавје 20 или се активни чинители во реформскиот процес на поглавјето.

Регистрација на учесници на следниот линк, најдоцна до 05.05.2019.
Агенда за конференцијата.

Проектот кој започна со имплементација во мај 2017 година, придонесе да се постигне координација помеѓу граѓанските организации во реформскиот процес за Поглавје 20, да се зајакнат капацитетите на граѓанските организации за креирање на политики, вмрежување и следење на политиките за Поглавје 20 на национално и локално ниво, да се подобри координацијата и трансферот на знаење помеѓу граѓанските организации и останатите релевантни чинители како и да се подигне свеста за значењето на Поглавје 20 за целокупниот напредок на земјата кон ЕУ . Проектот е имплементиран од Фондација за Претприемачки сервис за млади, Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и Здружение за рурален развој „Јавор“.

Контакт информации:
Маја Лукарова, maja.lukarova[AT]yes.org.mk, +389 70 233 785, +389 2 3103 660
Софија Цали Кузманова, sofija.cali[AT]yes.org.mk, +389 76 468 031, +389 2 3108 891

Отворени информативни денови за конкурс „Иновативно претпријатие на годината“

Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади организира информативни настани за избор на „Иновативно претпријатие на година“, дел од проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“.

Информативните настани ќе се одржат на следниве датуми:
– 5ти април – Штип
– 10ти април – Скопје
– 12ти април – Охрид

Националниот конкурс „Иновативно претпријатие на годината“ е признание кое се доделува на иновативни македонски претпријатија кои успешно лансирале иновација во своето работење. Конкурсот има за цел да промовира успешни бизнис модели и достигнувања базирани на иновации и нови технологии од македонски компании во сите индустриски сектори. Овој конкурс ги препознава и наградува иновативните компании кои имаат развиено нови или значително подобрени производи, услуги и/или процеси во изминатите три години (2016, 2017 и 2018 година).

На информативните настани компаниите ќе можат да дознаат повеќе информации за начинот на аплицирање, правилата и условите на конкурсот.

Агенда
12:00 – 12:30 Регистрација на учесници
12:30 – 12:50 Презентација на проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“
12:50 – 13:10 Презентација на правилата за аплицирање на конкурсот „Иновативно претпријатие на годината“
13:10 – 13:30 Прашања од публика
13:30 – 14:00 Коктел

Сите заинтересирани компании треба да се регистрираат на следниов линк

Национален конкурс „Иновативно претпријатие на годината“

Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“, финансиран од ЕУ, објавува конкурс до сите компании регистрирани во државата за избор на „Иновативно претпријатие на годината“.

Националниот конкурс „Иновативно претпријатие на годината“ е признание кое се доделува на иновативни македонски претпријатија кои успешно лансирале иновација во своето работење. Конкурсот има за цел да промовира успешни бизнис модели и достигнувања базирани на иновации и нови технологии од македонски компании во сите индустриски сектори. Овој конкурс ги препознава и наградува иновативните компании кои имаат развиено нови или значително подобрени производи, услуги и/или процеси во изминатите три години (2016, 2017 и 2018 година). Заинтересираните компании ќе можат да аплицираат на една од трите категории: старт-ап, мала и средна компанија. Конкурсот е отворен за сите индустриски сектори.

Преку награден фонд од вкупно 600.000 денари, обезбеден со поддршка на Град Скопје, наградени ќе бидат 3 компании со 200.000 денари, средства кои компанијата ќе ги искористи за унапредување на конкурентноста на иновацијата и интернационализација на бизнисот. Најдобрата компанија од секоја категорија ќе добие признание за успешност и ќе биде промовирана на првата манифестација „Иновативно претпријатие на годината“ која ќе се одржи на 29 мај во Скопје. Добиените средства компанијата ќе може да ги искористи за следниве цели:

• Заштита на интелектуалната сопственост на иновацијата
• Посета на меѓународни саеми, конференции, б2б настани
• Купување опрема

Компаниите треба да аплицираат преку пополнување на форма за апликација во зависност од типот на нивната иновација и пополнетата апликација да ја достават на info@yes.org.mk најдоцна до 25 април. Повеќе информации можат да бидат побарани на contact@yes.org.mk или на 02 3108-891.

Форма за апликација  – Иновација (производ/услуга)
Форма за апликација – Иновација (процес)

 

Заинтересираните компании ќе можат да аплицираат на една од трите категории:

1. Најиновативна старт-ап компанија

• Не постара од 5 години од датумот на објавување на повикот, т.е. регистрирани по 20.03.2014 година
• < 10 вработени
• ≤ 50.000 ЕУР бруто годишен приход, изразен во МКД

2. Најиовативна мала компанија

• ≤ 50 вработени, (и)
• ≤ ЕУР 2 милиони годишен приход изразен во МКД и ≤ ЕУР 2 милиони годишен обрт (вкупни средства во актива) изразен во МКД (или)
• Просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во активата) да е помала од ЕУР 2 милиони изразен во МКД

3. Најиновативна средна компанија

• ≤ 250 вработени, (и)
• ≤ 10 милиони ЕУР годишен приход, изразен во МКД, (или)
• < ЕУР 11 милиони годишен обрт (вкупни средства во актива), изразен во МКД
* Класификацијата е направена согласно Законот за трговски друштва.

Индкативна временска рамка
• 29 април – 3 мај Фаза 1 (Административна проверка)
• 06 мај – 17 мај Фаза 2 (Пред-селекција): Теренска посета на апликанти
• 20 мај – 27 мај Фаза 3 (Селекција): Квалитативна евалуација од комисија за избор
• 29 мај Прогласување на победници на манифестација „Иновативно претпријатие на годината “

Правила и услови на конкурсот

• Конкурсот е отворен само за македонски компании, т.е. компании регистрирани во државата.
• Иновацијата со која компанијата аплицира не треба да биде постара од 3 години, т.е. да биде лансирана на пазарот во периодот од 2016 до 2018 година.
• Една компанија може да поднесе само една апликација. Доколку компанијата сака да аплицира со повеќе иновации во тој случај во апликацијата треба да се наведат сите иновации.
• Сите заинтересирани компании треба да аплицираат најдоцна до 25ти април 2019.
• Компаниите по завршување на рокот за аплицирање ќе бидат контактирани за интервју каде ќе треба да ја претстават својата иновација.
• Прогласувањето на победниците ќе се одржи на манифестацијата „Иновативно претпријатие на годината“ на 29 мај во Скопје.
• Со самото аплицирање на конкурсот се согласувате да бидете дел од промотивна кампања на конкурсот и Вашите контакти да бидат споделени со јавноста.
• Комисијата за оценување на апликантите ќе биде составена од претставници на релевантни чинители во областа на иновациите.

 

Напомена: Финансиските податоци на фирмата ќе бидат третирани со највисока доверливост и ќе бидат споделени само со членовите на комисијата за евалуација.

Лансирана мобилна апликација за бизнис можности „ИноБиз“

Креирана е бесплатната мобилна апликација „ИноБиз“ која има за цел да им помогне на македонските компании да пронајдат странски партнери за бизнис соработка, трансфер на технологии и учество во проекти за истражување и развој. Ова апликација е изработена како дел од проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“ кој се имплементира од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување (МИР).

Компаниите преку мобилната апликација ќе бидат во тек со сите случувања во областа на иновациите и технолошкиот развој, ќе добиваат известувања за отворени повици за финансирање, барања од странски компании за соработка како и можности за учество на конференции и настани за вмрежување. Покрај тоа, апликацијата содржи и ресурсен центар кој ќе им понуди на компаниите корисни содржини за подигнување на нивните капацитети за иновации како и можност за проценка на степенот на технолошка подготвеност преку прашалникот за технолошки аудит.

Проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“ е финансиран од Европската Унија и имплементиран од страна на Фондација за Претприемачки сервис за млади (ПСМ) во партнерство со МИР Фондација и АРК Фонд од Бугарија и има за цел да придонесе кон креирање на силна иновациска клима во државата преку промовирање на концептот на иновативни бизниси.

Мобилната апликација е достапна за Android и iPhone мобилни телефони и може да се симне од следниве линкови:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innomsp.eumk (Android)

https://itunes.apple.com/us/app/inno-msp-mk/id1439369459?mt=8 (iPhone)