ТЕМА 1: Вовед во Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network / VISIBILITY & PARTNERSHIP_EEN-VP

Модулот за обука на амбасадорите на Enterprise Europe Network е направен од Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување, а во рамките на проектот EEN-VP, како дел од повикот за Local visibility action.

( со клик на сликата се движите по слјадовите )

  logo-een_trasparent

  Главна мисија на Enterprise Europe Network е да им помогне на малите и средни претпријатија да развијат активности во соработка од областа на:

  –          Бизнис

  –          Технологија

  –          Наука – истражување и развој

  Колкав број од МСП успеваат да излезат на нови пазари токму поради ЕЕН Мрежата?
   
   
   
   
  Enterprise Europe Network е создадена на иницијатива на Генералниот директорат за претпријатија и индустрија на Европската комисија. Извршната комисија за мали и средни претпријатија е одговорна за оперативното управување на мрежата. Enterprise Europe Network е кофинансирана од европскиот буџет во рамките на Програмата за претприемништво и иновации (EIP) во склоп на Рамковната програма за конкурентност на претпријатија и МСП (COSME).

  Од кога Македонија е дел од EEN?
   
   
   
   
  Има задача да ги имплементира работните активности на Мрежата и нејзините проектни задачи преку селекција, менаџмент, мониторинг, евалуација, координација, промоција и делегирање на активности. Тимот е задолжен за публикување и управување за повиците за специфични акции во рамките на Мрежата и валидација на бизнис и технолошките профили, заедно со направените договори помеѓу клиентите.

  Партнерствата создадени преку Мрежата во просек носат зголемен обем од 220.000 евра по компанија клиент, кои генерираат 1000 нови работни места на годишно ниво?

   

   
   
   
  Во секоја земја учесник во мрежата може да има еден или повеќе конзорциуми, составени од различни организации кои имаат искуство во работа со поддршка на локалниот бизнис како што се универзитети, стопански комори, регионални развојни центри, агенции, технолошки центри, фондации итн.

  Конзорциум преставува правен субјект составен од повеќе организации кои меѓусебно имаат дефинирано, кон партнерите во Мрежата и кон клиентите обврски и задачи со кои ќе ги вршат функциите и услугите на Мрежата.

  Колку партнери го социнуваат конзорциумот ЕЕН Македонија?
   
   
   
   
  Имајќи предвид дека во Европа 99% од организациите се мали и средни претпријатија, слободно може да се каже дека тие се главниот носечки столб на европската економија . А тоа значи дека што е добро за малиот бизнис тоа е добро и за Европа. Поради тоа, во работата на Европската унија посебен акцент се става на важноста да им се престават и доближат потенцијалите што ги нуди европскиот пазар за малите и средни претпријатија, и што тоа значи за нив.

  Колку земји се дел од EEN?
   
   
   
   
  Како посебен дел од интерното работење на Enterprise Europe Network се Групите за работа. Пред се, имаат за цел да го унапредат работењето во повеќе насоки, како во интерниот така и во работата со клиентите.

  Колку секторски  групи се оформени, менаџирани  и фокусирани на разни области од индустријата во насока на обезбедување адаптирани услуги и настани?
   
   
   
   
  ЕЕН има за цел да снабдува со тековни информации, знаења и алатки кои се потребни за тековно работење на Мрежата на Европско ниво, притоа обезбедувајќи услуги со висок квалитет кон клиентите. Тимот исто така ја поддржува размената на знаења и добри практики преку сет на алатки и документи, подржани со интернет систем. Со цел на обезбедување услуги по терк на различните потреби на клиентите покрива активности и услуги на разни тематики од интернационализација и трансфер на технологија, до информации за достап до финансии и заштита на интелектуална сопственост.

  Од почетокот на функционирањето на ЕЕН, на колку  одговори има генерирани на поставени прашања од МСП?

   
   
   
   
   

  Question 1 of 7