ТЕМА 4: Улогата на Амбасадорите на мрежата

Enterprise Europe Network / VISIBILITY & PARTNERSHIP_EEN-VP

Модулот за обука на амбасадорите на Enterprise Europe Network е направен од Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување, а во рамките на проектот EEN-VP, како дел од повикот за Local visibility action.

( со клик на сликата се движите по слјадовите )

  logo-een_trasparent

  Компаниската мисија е друг начин за одржување на деловни средби, но е фокусирана на билатерални или трилатерални средби каде организирана група на компании од една земја оди на посета во друга, со цел остварување на деловните средби. Предуслов за ефективно и ефикасно одржување на деловни средби е каталогот на профили на компаниите кои се изработува од профили наменети за одреден настан или пак од веќе постојните профили во базата на Мрежата. Секако сите активности се подржани од ИТ алатки кои се развиени од Мрежата за полесна.

  Колку деловни партнерстав се создадени со помош на ЕЕН Мрежата од почетокот на функционирање  од 2008 година? 
   
   
   
   
  Базата на профили преставува дигитална база на податоци која содржи профили на клиентите на мрежата. Профил е документ во кој се дадени информации за клиентот, потребите за деловно спојување и видот на соработка. Постојат три видови профили согласно на трите фокуси на Мрежата: деловен, технолошки и барање за ЕУ програми за истражување, во кои се дефинира понуда или побарувачка на клиентот.

  Со помош на ЕЕН Мрежата колку вкупно се изработени прегледи за технологии, интелектуална сопствености и бизнис према МСП, помагајќи во лиценцирање или пронаоѓање на партнери за технологии?
   
   
   
   
  Технолошкиот профил преставува документ наменет за понуда или побарувачка на одреден вид технологија, патент или тајно знаење. Се означува со кратенката BBS + реф.бр. За разлика од деловниот, технолошкиот профил се пополнува со поголемо внимание поради доверливоста на податоците кои се објавуваат. Се пополнува исклучиво од страна на советникот од Мрежата, а во соработка со клиентот. Покрај примена на Кодексот на однесување често може да се применува и Договор за доверливост помеѓу Мрежата и клиентот – носителот на технологијата.

  Колку %  од компаниите успеале да развијат нов производ, услуга или да имплементираат новитет во работењето со помош на ЕЕН?
   
   
   
   
  Деловното спојување со партнер според потребите на клиентот може да се оствари преку автоматски спој на профили на клиенти, пребарување на базата на профили и/или вмрежување преку настани организирани од Мрежата.

  Колку % од технологиите успеваат да најдат излез и примена на нови пазари со помош на ЕЕН?
   
   
   
   
  Профилот за барање на партнер за ЕУ проекти е наменет за клиенти кои се ориентирани или имаат потреба за градење на истражувачките капацитети. Се означува со кратенката RD + реф.бр. Профилот се пополнува од страна на советникот, кој во координација со клиентот ги дефинираат потребите но и капацитетите потребни за влез во областа на ЕУ проектите. Често, покрај профилот клиентот добива и советување, но и пристап кон работилници од соодветната тематика, како начин за градење на капацитетите на клиентот.

  Преку своите активности од 2008 година до сега  колкав број на посетители успева да привлече на настаните за МСП?
   
   
   
   
  Деловно спојување преку настани е уште еден начин кој е достапен на клиентите каде имаат можност преку однапред припремени компаниски профили, да остварат директни средби со потенцијални партнери. Со цел за поголема синергија и ефекти настаните најчесто се одвиваат во рамките на поголеми реномирани настани како саеми, конференции, форуми итн. Брокерски настан преставува настан за мултилатерални средби со компании од повеќе земји, каде во рамките на некој голем настан паралелно се одвиваат средбите.

  Колкав процент од  технологиите успеваат да најдат излез и примена на нови пазари, преку ЕЕН?
   
   
   
   
  Деловниот профил е најчесто ориентиран на бизнис соработка, каде се бара партнер за деловна соработка како на пример заеднички настап на пазар, дистрибуција, претставништво, заедничко вложување итн. Се означува со кратенката BCD + реф.бр. Деловниот профил се пополнува од клиентот, а со помош на советникот од Мрежата се обработува и преку системот се внесува во базата.

  Колку % од МСП почнале нов бизнис проект токму поради поддршката од ЕЕН Мрежата?
   
   
   
   

  Question 1 of 7