Развој на родово сензитивни политики вклучувајќи родово сензитивно буџетирање

Курсот „Развој на родово сензитивни политики вклучувајќи и родово сензитивно буџетирање“ е креиран во состав на проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика“ финансиран од Европската Унија. Проектот е имплементиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување – координатор на проектот во партнерство со Здружението на бизнис жени  и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска.
Овој онлајн курс е наменет пред се за претставниците на граѓанските организации кои сакаат да се запознаат со процесот на родова интеграција во јавните политики воопшто и поконкретно во јавните буџети. Се состои од три дела: основни родови концепти и поими, родова интеграција во политиките и програмите на локално ниво и родово одговорно буџетирање.
За да го следите курсот потребно е претходно да се регистрирате на следната платформа www.pretpriemacedu.mk

Видео: “Жените претприемачи прашуваат”

Во прилог е линкот за видеото: https://goo.gl/UkP2EA

Преку имплементација на проектот Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика“, Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување – координатор во партнерство со Здружението на бизнис жени  и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска беа реализирани голем број на активности и постигнати бројни резултати во полето на женското претприемништво. Главна цел на проектот е да го зајакне придонесот кон економската политика и ефикасноста на граѓанските организации кои делуваат на полето на женското претприемништво, како и да помогне при позиционирањето на жените претприемачи и нивните организации како едни од клучните социјални партнери во реформските и ЕУ интегративните процеси.


За да се постигне целта проектот промовира серија на активности за застапување на интересите на жените претприемачи, вклучувајќи и формирање на прв Национален совет за женско претприемништво – НСЖП заради координација на граѓанските организации и вмрежување на жените претприемачи на национално и меѓународно ниво. Една од активностите на проектот што е во линија и со акцискиот план на НСЖП е креирање на видео насловено како “Жените претприемачи прашуваат” каде жени претприемачи поставуваат прашања важни за нивните бизниси и генерално за унапредување на состојбите во женското претприемништво, а одговорите ги даваат претставници од релевантните министерства и други национални институции кои делуваат во наведените области.

Видеото е наменето за запознавање и едукација на пошироката публика, вклучувајќи ги и граѓанскиот сектор и институциите кои делуваат во областа на женското претприемништво, со цел проширување на нивното знаење и кревање на свеста за значењето на женското претприемништво. Воедно на сите учесници  им се нуди можност за промоција на нивните активности/организации/институции.

Прашањата ги поставуваат:

 • Пенка Мукаетова – Консалтинг интер груп, ДООЕЛ Кавадарц
 • Сузана  Наумоска  – Изида Охрид ДООЕЛ
 • Тања Дејаноска – Дентал интернационал – Дејаноски
 • Елисавета Маринковска – Марсаж ДООЕЛ Скопје
 • Антоанета Петровска – Мегасофт ПЛУС Битола
 • Станка Мартиновска – Мани консалтинг Скопје
 • Весна Апостолоска – Мали нешта Скопје
 • Валентина Ѓорѓиева – Претприемачка, членка на Здружението на бизнис жени
 • Билјана Индова – Претприемачка – членка на Здружение на бизнис жени
 • Јелена  Равњак – Омни принт Скопје

Одговор на прашањата даваат:

 • Зорица Апостолска – Министерка без ресор задолжена за странски инвестиции
 • Сања Саздовска – Државен советник национален координатор за репродуктивно здравје во Министерство за здравство
 • Ѓултен Мустафова – Раководител на сектор за еднакви можности во Министерство за труд и социјална политика
 • Елизабета Тодорова – Раководител на одделение за претприемништво и конкурентност на МСП во Министерство за економија

 

Жените претприемачи придонесуваат кон социјално-економските просперитети на една нација

Во духот на претприемништвото, од суштинско значење е да се признае дека и жените се значајни двигатели на економскиот раст. Женското претприемништво е растечка, динамична и неопходна сила во светот. Жените претприемачи придонесуваат кон социјално-економските просперитети на една нација преку создавање на работни места во различни економски сектори, намалување на нивото на сиромаштија и невработеност.  Малите и средните бизниси обезбедуваат мотор за економски раст за многу земји. Инвестирањето во женското претприемништво е авенија за една земја постепено да се забрза влијанието на создавање нов потфат.

За таа цел организираме конференција која ќе биде настан на чело со жени-претприемачи и лидери во своите бизниси што растат во градовите низ целата земја. Финалата конференција на тема: „Женското претприемништво и предизвиците за интеграција во ЕУ“ ќе се одржи во Хотелот Холидеј Ин на 19-20 ноември 2018 година. Се очекува да бидат присутни околу 200 учесници претставници од организации, владини институции и жени претприемачи од компании од  Македонија и балканските земји.

Конференцијата за вмрежување ќе содржи:

 • 4 панел дискусии со претставници од различни Министерства, институции, организации и компании
 • Поттикнување на дискусија помеѓу присутните претставници од различни институции и организации и жени претприемачи кои се битни за претприемништво.
 • Б2б средби помеѓу жени претприемачи од регионот
 • Презентација за реализираните активности на проектот како и презентација на ресурси креирани за време на проектот (онлајн курсеви, веб портал и водич за граѓански организации)

Една од првите активности на проектот е и формирањето на Националниот совет за женско претприемништво со кој се постигнува градење на  влијателна заедница која се залага за подемот на жените претприемачи, создавајќи средина за жените да инвестираат во жени и поврзување на жените со повеќе можности и практични алатки за остварување на нивните бизнис цели.

Овој настан е оргнизиран од Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружението на бизнис жени и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска. Финалната конференција за вмрежување  е дел од проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика (We-Contribute)“.

 • Пријавувањето за учество на конференцијата се реализира преку пополнување на формулар за учество на следниот линк: https://goo.gl/forms/ZvCOk20Q2dZtcxv62

Вмрежувањето служи како одлична можност за жените да зборуваат отворено и да споделуваат приказни за нивните успеси и предизвици со други со слични искуства.

Финална конференција: Женското претприемништво и предизвиците за интеграција во ЕУ

Финална конференција за вмрежување на тема: Женското претприемништво и предизвиците за интеграција во ЕУ и Националниот Совет за Женско Претприемништво (НСЖП) го прославува Светскиот ден за женско претприемништво WED 2018

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружението на бизнис жени и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска организираат финална конференција за вмрежување на тема: Женско претприемништво и предизвиците за интеграција во ЕУ како и прославување на Светски ден за женско претприемништво. Финалната конференција за вмрежување  е дел од проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика (We-Contribute)“. Финалната конференција за вмрежување ќе се одржи на 19 и 20 ноември  2018 година во Холидеј Ин Хотел.

Финалната конференција за вмрежување ќе содржи 4 панел дискусии каде претставници од различни Министерства, институции, организации и компании ќе споделат искуства, знаење и информации на специфични теми. Преку овој настан ќе се поттикне дискусија помеѓу присутните претставници од различни институции и организации и жени претприемачи кои се битни за претприемништво како и заклучоци за подобрување на овие тематики кои ќе бидат споделени до пошироката јавност. На финалната конференција за вмрежување ќе земат присуство повеќе од 100 учесници од целата држава. Ќе има и б2б средби помеѓу жени претприемачи од регионот.

 • Пријавувањето за учество на конференцијата се реализира преку пополнување на формулар за учество на следниот линк: https://goo.gl/forms/ZvCOk20Q2dZtcxv62
 • Пријавувањето за б2б средбите се реализира преку регистрација на следниот линк: http://wecontribute.talkb2b.net/page/2/Program 

Во прилог е агендата за конференцијата:

 

Брошури за иновации за мали и средни претпријатија (МСП)

 

 1. Водичот за иновации за мали и средни претпријатија (МСП) обезбедува информации за основните алатки што се применуваат во разните МСП за поддршка на иновациите. Притоа, не се фокусираме на искусни експерти од областа на истражувањето и развојот (И&Р), туку на персоналот во МСП (менаџерите на човечки ресурси, лица одговорни за развој на производи или процеси и сл.), а кој е неопходно да ги познава основите на една успешна иновациска практика. Се фокусираме на лица кои не го поседуваат севкупното познавање на многуслојниот иновациски процес, но кои сакаат или мораат да сознаат нешто повеќе.Следствено, водичот ги адресира потребите на услужниот персонал и маркетинг-персоналот, студентите или консултантите кои можат да го користат како „џебен прирачник“ при нивната формална и неформална едукација во области поврзани со економијата и иновациите. Бизнис-консултантите можат да го користат како дополнителна алатка при поддршката на нивните клиенти, а и нивните клиенти можат да добијат генерална претстава за процесот на иновации токму преку примената на овој водич.Креирањето на овој водич е поддржано од страна на проектот „Јaкнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“, финансиран од Европската унија, во рамките на програмата ИПА за јакнење на конкурентноста на националната економија, а имплементиран од страна на Фондацијата за Претприемачки сервис за млади во партнерство со Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување и АРК Фонд од Бугарија.

  Публикацијата е достапна на следниот линк : Брошура_водич за иновации
  2. Финансирање иновации  – Водич за мали и средни претпријатија обезбедува информации за изворите на финансирање (внатрешни и надворешни),со фокус на информации за  Европските и Националните извори на финансирање. Финансиите играат клучна улога во развојот на иновациите, бидејќи им овозможуваат на компаниите да спроведуваат истражувања, да ги усвојат потребните технологии за иновациска дејност, како и да ги развијат и да ги комерцијализираат иновациите. Компаниите можат да користат различни инструменти обезбедени од различни видови на финансиски посредници, инвеститори или друг тип организации, за да ги финансираат иновациските активности. Пристапот до надворешни извори на финансирање често е предизвик во раните фази на развојот на бизнисот, бидејќи во оваа фаза компаниите се соочуваат со високи бариери за пристап до финансии, особено затоа што им недостигаат соодветни финансиски резултати.

  Публикацијата е достапна на следниот линк : Брошура_финансирање иновации

Проектот се стреми да придонесе кон креирање на силна иновациска клима во државата преку промовирање на концептот на иновативни бизниси. Преку пакетот алатки понуден во рамките на проектот ќе се подобри конкурентноста на МСП и ќе се стимулираат нивните капацитети за преземање и реализација на иновациски проекти.

Алатките креирани во рамките на проектот вклучуваат:

 • онлајн-курс за иновациски менаџмент со материјали за учење и мултимедиумски елементи;
 • водич со основни алатки за поддршка на иновации кај МСП;
 • водич со можности за финансирање иновации кај МСП; и
 • прва мобилна апликација што ќе ги информира компаниите за понудата и побарувачка на иновативни технологии на светско ниво и олеснет трансфер на иновативни технологии.

Проектот ќе вклучи и градење на капацитетите за иновации и пристап до финансии преку пилотирање на онлајн-курсот за иновациски менаџмент, обука за европската програма „Хоризонт 2020“ за компании, како и обуки за заштита на интелектуална сопственост. Како дел од проектот ќе бидат спроведена и национална медиумска кампања за промовирање на иновациската дејност проследена со доделување на национална награда за најдобрите иновативни компании („Innovation Enterprise Award“).