Жените претприемачи придонесуваат кон социјално-економските просперитети на една нација

Во духот на претприемништвото, од суштинско значење е да се признае дека и жените се значајни двигатели на економскиот раст. Женското претприемништво е растечка, динамична и неопходна сила во светот. Жените претприемачи придонесуваат кон социјално-економските просперитети на една нација преку создавање на работни места во различни економски сектори, намалување на нивото на сиромаштија и невработеност.  Малите и средните бизниси обезбедуваат мотор за економски раст за многу земји. Инвестирањето во женското претприемништво е авенија за една земја постепено да се забрза влијанието на создавање нов потфат.

За таа цел организираме конференција која ќе биде настан на чело со жени-претприемачи и лидери во своите бизниси што растат во градовите низ целата земја. Финалата конференција на тема: „Женското претприемништво и предизвиците за интеграција во ЕУ“ ќе се одржи во Хотелот Холидеј Ин на 19-20 ноември 2018 година. Се очекува да бидат присутни околу 200 учесници претставници од организации, владини институции и жени претприемачи од компании од  Македонија и балканските земји.

Конференцијата за вмрежување ќе содржи:

 • 4 панел дискусии со претставници од различни Министерства, институции, организации и компании
 • Поттикнување на дискусија помеѓу присутните претставници од различни институции и организации и жени претприемачи кои се битни за претприемништво.
 • Б2б средби помеѓу жени претприемачи од регионот
 • Презентација за реализираните активности на проектот како и презентација на ресурси креирани за време на проектот (онлајн курсеви, веб портал и водич за граѓански организации)

Една од првите активности на проектот е и формирањето на Националниот совет за женско претприемништво со кој се постигнува градење на  влијателна заедница која се залага за подемот на жените претприемачи, создавајќи средина за жените да инвестираат во жени и поврзување на жените со повеќе можности и практични алатки за остварување на нивните бизнис цели.

Овој настан е оргнизиран од Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружението на бизнис жени и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска. Финалната конференција за вмрежување  е дел од проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика (We-Contribute)“.

 • Пријавувањето за учество на конференцијата се реализира преку пополнување на формулар за учество на следниот линк: https://goo.gl/forms/ZvCOk20Q2dZtcxv62

Вмрежувањето служи како одлична можност за жените да зборуваат отворено и да споделуваат приказни за нивните успеси и предизвици со други со слични искуства.

Финална конференција: Женското претприемништво и предизвиците за интеграција во ЕУ

Финална конференција за вмрежување на тема: Женското претприемништво и предизвиците за интеграција во ЕУ и Националниот Совет за Женско Претприемништво (НСЖП) го прославува Светскиот ден за женско претприемништво WED 2018

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружението на бизнис жени и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска организираат финална конференција за вмрежување на тема: Женско претприемништво и предизвиците за интеграција во ЕУ како и прославување на Светски ден за женско претприемништво. Финалната конференција за вмрежување  е дел од проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика (We-Contribute)“. Финалната конференција за вмрежување ќе се одржи на 19 и 20 ноември  2018 година во Холидеј Ин Хотел.

Финалната конференција за вмрежување ќе содржи 4 панел дискусии каде претставници од различни Министерства, институции, организации и компании ќе споделат искуства, знаење и информации на специфични теми. Преку овој настан ќе се поттикне дискусија помеѓу присутните претставници од различни институции и организации и жени претприемачи кои се битни за претприемништво како и заклучоци за подобрување на овие тематики кои ќе бидат споделени до пошироката јавност. На финалната конференција за вмрежување ќе земат присуство повеќе од 100 учесници од целата држава. Ќе има и б2б средби помеѓу жени претприемачи од регионот.

 • Пријавувањето за учество на конференцијата се реализира преку пополнување на формулар за учество на следниот линк: https://goo.gl/forms/ZvCOk20Q2dZtcxv62
 • Пријавувањето за б2б средбите се реализира преку регистрација на следниот линк: http://wecontribute.talkb2b.net/page/2/Program 

Во прилог е агендата за конференцијата:

 

Брошури за иновации за мали и средни претпријатија (МСП)

 

 1. Водичот за иновации за мали и средни претпријатија (МСП) обезбедува информации за основните алатки што се применуваат во разните МСП за поддршка на иновациите. Притоа, не се фокусираме на искусни експерти од областа на истражувањето и развојот (И&Р), туку на персоналот во МСП (менаџерите на човечки ресурси, лица одговорни за развој на производи или процеси и сл.), а кој е неопходно да ги познава основите на една успешна иновациска практика. Се фокусираме на лица кои не го поседуваат севкупното познавање на многуслојниот иновациски процес, но кои сакаат или мораат да сознаат нешто повеќе.Следствено, водичот ги адресира потребите на услужниот персонал и маркетинг-персоналот, студентите или консултантите кои можат да го користат како „џебен прирачник“ при нивната формална и неформална едукација во области поврзани со економијата и иновациите. Бизнис-консултантите можат да го користат како дополнителна алатка при поддршката на нивните клиенти, а и нивните клиенти можат да добијат генерална претстава за процесот на иновации токму преку примената на овој водич.Креирањето на овој водич е поддржано од страна на проектот „Јaкнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“, финансиран од Европската унија, во рамките на програмата ИПА за јакнење на конкурентноста на националната економија, а имплементиран од страна на Фондацијата за Претприемачки сервис за млади во партнерство со Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување и АРК Фонд од Бугарија.

  Публикацијата е достапна на следниот линк : Брошура_водич за иновации
  2. Финансирање иновации  – Водич за мали и средни претпријатија обезбедува информации за изворите на финансирање (внатрешни и надворешни),со фокус на информации за  Европските и Националните извори на финансирање. Финансиите играат клучна улога во развојот на иновациите, бидејќи им овозможуваат на компаниите да спроведуваат истражувања, да ги усвојат потребните технологии за иновациска дејност, како и да ги развијат и да ги комерцијализираат иновациите. Компаниите можат да користат различни инструменти обезбедени од различни видови на финансиски посредници, инвеститори или друг тип организации, за да ги финансираат иновациските активности. Пристапот до надворешни извори на финансирање често е предизвик во раните фази на развојот на бизнисот, бидејќи во оваа фаза компаниите се соочуваат со високи бариери за пристап до финансии, особено затоа што им недостигаат соодветни финансиски резултати.

  Публикацијата е достапна на следниот линк : Брошура_финансирање иновации

Проектот се стреми да придонесе кон креирање на силна иновациска клима во државата преку промовирање на концептот на иновативни бизниси. Преку пакетот алатки понуден во рамките на проектот ќе се подобри конкурентноста на МСП и ќе се стимулираат нивните капацитети за преземање и реализација на иновациски проекти.

Алатките креирани во рамките на проектот вклучуваат:

 • онлајн-курс за иновациски менаџмент со материјали за учење и мултимедиумски елементи;
 • водич со основни алатки за поддршка на иновации кај МСП;
 • водич со можности за финансирање иновации кај МСП; и
 • прва мобилна апликација што ќе ги информира компаниите за понудата и побарувачка на иновативни технологии на светско ниво и олеснет трансфер на иновативни технологии.

Проектот ќе вклучи и градење на капацитетите за иновации и пристап до финансии преку пилотирање на онлајн-курсот за иновациски менаџмент, обука за европската програма „Хоризонт 2020“ за компании, како и обуки за заштита на интелектуална сопственост. Како дел од проектот ќе бидат спроведена и национална медиумска кампања за промовирање на иновациската дејност проследена со доделување на национална награда за најдобрите иновативни компании („Innovation Enterprise Award“).

 

 

Прирачници за политиките во Поглавје 20

 

 1. Прирачникот за мониторинг и евалуација на политиките во Поглавје 20 е замислен како практична алатка за релевантните чинители (претставници на граѓански организации, тинк-танк организации, аналитичари, креатори на политики и останати) која има задача да понуди насоки и решенија за креирање издржан и квалитетен план за мониторинг и евалуација на јавните политики. Во првиот дел од Прирачникот се разработени концептите коишто се користат во вреднувањето на политиките, се дава преглед на методите и видовите мониторинг и евалуација. Понатаму, Прирачникот дава конкретни чекори за креирање план за мониторинг и евалуација којшто, бидејќи е заснован врз универзалните принципи за креирање на методологија, може да се користи и за другите Поглавја. Сепак, мора да се напомни дека вреднувањето е процес, односна рамка којашто се пополнува со содржина во зависност од потребите на засегнатите страни во однос на тоа какви резултати и информации се потребни од овој процес. На крај, Прирачникот содржи адаптирана алатка за евалуација, којашто ги следи чекорите опишани во самиот прирачник, а ги зема предвид и насоките од Европската комисија.  Овој прирачник е изработен во рамките на проектот  „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“, кој започна во мај 2017 година во реализација на проектните партнери Фондација за Претприемачки сервис за млади, Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и Здружение за рурален развој „Јавор“ -Зрновци.

  Публикацијата е достапна на следниот линк :
   Публикација – мониторинг и евалуација
 2. Прирачникот за креирање политики во Поглавје 20 – претпријатија и индустриска политика е наменет, пред сè, за граѓанските организации кои сакаат да стекнат знаење од областа на креирање јавни политики во Поглавје 20 – Претпријатија и индустриска политика за да може да се вклучат како активни чинители во процесот на креирањето политики. Во рамките на различните модели за креирање политики кои се користат на европско и светско ниво, прирачникот се задржува на процесниот модел, кој е најчесто користен модел во Република Македонија. Потребата за креирање политики во Поглавје 20 е водена од идеолошки и/или политички мотиви и определена од поширокиот економски и општествен контекст. Креирањето политики е процес кој за да биде успешен, мора да се темели на партнерство меѓу државните институции приватниот сектор, транспарентност, отчетност и објективна евалуација со цел да се утврдат постигнатите резултати и следните насоки.
  Во рамки на фазите на процесниот модел, идентификуваните чинители имаат различна улога и надлежност кои овозможуваат тие да се класифицираат во: национални меѓуресорски тела и институции кои учествуваат во процесот на креирање политики, институции кои обезбедуваат стручна поддршка или финансирање, регулаторни тела, институции задолжени за спроведување на политиките, инкубатори, европски програми за поддршка и други општествени чинители. Креаторите на политики, од своја страна, имаат на располагање широка палета на инструменти со кои можат да ги реализираат зацртаните цели. Во зависност од тоа кон кого се насочени, инструментите може да бидат селективни или хоризонтални, а во зависност од тоа што ги мотивира – дефанзивни или стратешки. Прирачникот нуди конкретни примери на инструменти поделени според областа на интервенција и неколку успешни приказни од земји-членки на ЕУ, како илустрација на широкиот опфат на политики на Поглавје 20.

  Публикацијата е достапна на следниот линк: Публикација – креирање политики 

 3. Прирачникот за анализа на јавни политики, подготовка на документи за јавни политики и застапување и комуницирање на препораки за јавни политики во Поглавје 20 – претпријатија и индустриска политика ни помогна да осознаеме неколку работи кои се однесуваат на процесот на анализа на јавни документи, нивна комуникација и застапување на она за што се залагаме со/во нив. Во првиот дел увидовме дека во поглед на анализата на даден проблем или појава најпрвин треба да го разбереме самиот проблем, а потоа да пристапиме кон избор и објаснување на релевантните цели и ограничувања. Откако овој чекор е преземен, продолжуваме со избор на модел за решенија, по што следи најсуштествениот дел – анализа на решенијата. При анализата на решенијата, првично вршиме избор на категории на влијание за целите, па конкретно дефинирање на алтернативните политички решенија, а потоа следи предвидување на влијанието врз алтернативните политички решенија. Како завршен чекор од анализата правиме оценка/вреднување на влијанието на алтернативните политички решенија, а сето ова го завршуваме со конечна оценка и препорака. Како најкорисни аналитички методи ги споменавме: 1) квантитативни – анкети (во електронска форма, телефонски или теренски); 2) квалитативни – интервјуа, фокус-групи, набљудувања; и 3) матрици – ПЕСТ (анализа на политичките, економските, социјалните и технолошките фактори) или SWOT (анализа на предности, слабости, можности и закани).

  Публикацијата е достапна на следниот линк : Публикација- застапување и комуницирање

Проектот е финансиран од Европската Унија преку ИПА Програмата за поддршка на граѓанско општество и медиуми 2015 и ќе трае до мај 2019 година.
Главната цел  на проектот е активно вклучување во реформскиот процес на Поглавје 20 преку структурирани напори од страна на мрежата на граѓански организации „YES Network“ (www.yes-network. org). Мрежата беше креирана во 2014 година и претставува моќен механизам за координација и поврзување на граѓанските организации со јавниот и приватниот сектор на полето на претприемништвото.

Преку имплементација на активностите, проектот цели да постигне координација помеѓу граѓанските организации во реформскиот процес за Поглавје 20, да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации за креирање политики, вмрежување и следење на политиките за Поглавје 20 на национално и локално ниво, да се подобри координацијата и трансферот на знаење помеѓу граѓанските организации и останатите релевантни чинители и да се подигне свеста за значењето на Поглавје 20 за целокупниот напредок на земјата кон ЕУ.

Ресурсниот центар на Поглавје 20 (www.poglavje20eu.org), покрај останатото, ќе овозможи пристап и до алатките на Поглавје 20, чиј составен дел е и овој прирачник, а кои имаат цел градење на капацитети на граѓанските организации преку подобро разбирање на процесите на креирање политики, како и преку унапредување на вештините за мониторинг и застапување.