Прирачникот за иновациски услуги се занимава со инфраструктурата на истражувачкиот и иновацискиот систем во Р. Македонија.

Улогата на организациите во овој систем е од огромно значење за трансформацијата на истражувачките резултати во иновации т.е. нови и успешно пласирани производи и услуги на пазарот. Овие актери не се занимаваат директно со истражувачка дејност.

Нивната функција е да овозможат функционирање на системот обезбедувајќи различни облици на поддршка и соработка со претпријатијата. 

Прирачникот е наменет за малите и средни претпријатија (МСП) и истражувачки групи кои наидуваат на потешкотии при идентификацијата на адекватната институтција согласно нивните потреби. Ги опфаќа приватните и јавните организации во земјата кои на различни начини се вклучени во иновацискиот процес.

proverkanarizici

intelegentnaenregija

opstestvozasite

iprEIICM

tendernik

ipr_procceed

mentor_priracnik

priracnik_newmentor

ekoloski_aspekt

upravuvanje_so_otpad