Секој има право на здрава животна средина и секој има должност да ја штити и  унапредува. Овој прирачник е развиен во рамките на проектот WE-EEN со цел да им се претстават на нашите претпријатија правата и обврските кои произлегуваат од  Законот за управување со отпад.

Реализацијата на програмата за управување со отпад во бизнисите не треба да претставува тешкотија или пак да се смета за дополнителна работна обврска. При рециклирање на  отпадот ресурсите кружат, не се губат, се менуваат, од необновливи стануваат обновливи, се отвараат можности за нови пазари, нови производи и нови работни места.

Управувањето со отпадот за претпријатијата може да биде еден вид на нов начин и можност за работа  и  нов извор на финасии.

intelegentnaenregija

proverkanarizici

opstestvozasite

iprEIICM

tendernik

ipr_procceed

mentor_priracnik

priracnik_newmentor

ekoloski_aspekt

zlatnakinga_inovacii