Овој прирачник е развиен во рамките на проектот new-MENTOR и е прв прирачник за градење на успешни претприемачки менторски релации заснован на искуства од Македонија.

Целта на овој прирачник е да ги претстави правата и обврските на сите инволвирани страни во една менторска шема и да придонесе кон развојот на областите кои се клучен фактор за градење и унапредување на менторските релации.

Процесот на менторирање и вклучените страни кои се претставени во овој прирачник се базирани на националната мрежа на ментори креирана во рамките на new-MENTOR. Како и да е, овој прирачник и неговите препораки се од генерален карактер и може да се применат на било која менторска релација со оглед на тоа дека менторскиот процес често пати е ист или сличен во било која област.

intelegentnaenregija

proverkanarizici

opstestvozasite

iprEIICM

tendernik

ipr_procceed

priracnik_newmentor

ekoloski_aspekt

upravuvanje_so_otpad

zlatnakinga_inovacii