Управувањето со еколошките аспекти во вашето претпријатие е фундаментално за одржливото управување со бизнисот.

Целта на оваа брошура е да им помогне на малите и средните претпријатија од прехранбената индустрија и индустријата за градежни материјали во идентификацијата на потенцијалните места за намалување на трошоците, запознавањето со националното и европското законодавство од областа на заштитата на животната средина, добрите практики за намалување на загадувањето и преземањето мерки и можности за подобрување на перформансот врз околината и квалитетот на животот. Брошурата е изработена во рамките нa проектот GREEN.

proverkanarizici

intelegentnaenregija

opstestvozasite

iprEIICM

tendernik

ipr_procceed

mentor_priracnik

priracnik_newmentor

upravuvanje_so_otpad

zlatnakinga_inovacii