Македонска и холандска компанија остварија соработка

,,Ми се допаѓа креативниот аспект на нашата работа – секогаш постои можност за нови партнерства, иновативни идеи и отворање на нови хоризонти’’ – Сашка Митева

 

Сашка Митева, инженер за текстил со 13+ години искуство во модната индустрија редовно учествува на настани за вмрежување организирани од Enterprise Europe Network во Македонија. Можностите кои ги нуди Enterprise Europe Network како што се информации и советување, настани за поврзување со доверливи партнери како и добивање на информации за можностите за располагање на програмите и финансирање од страна на Европската унија им помагаат на македонските клиенти да ги претставуваат своите производи и услуги надвор од државата како и да стекнат потенцијални соработници на долг рок. Сашка како долгогодишен клиент на Enterprise Europe Network во Македонија учествува на многу настани барајќи нови можности во текстилната индустрија. Во својата работа секојдневно соработува со текстилни компании и независни дизајнери работејќи на специјален софтвер (Gerber Accumark) за изработка на обрасци.

 

Ако имате скица или примерок и треба да направите обрасци, ако имате шеми во програма и треба да ги претставувате, како и ако треба да креирате слоеви на модели за производство, експертизата која ја поседува Сашка може да ги замени сите чекори и да ви го понуди тоа.

Искуството кое го имаше Сашка со учество на виртуелниот настан за вмрежување Textile Connect 2020 и овозможи да направи соработка со холандска компанија каде клиентот по достава на скица од својата колекција доби шаблони изработени на специјален софтвер, кои подоцна беа пратени до клиентот назад на печатење и изработка на мостри за колекцијата.

Оваа соработка е само почеток на едно одлично партнерство помеѓу холандската и македонската компанија како продолжение на одличната комуникација започната виртуелниот настан за вмрежување Textile Connect 2020. Холандската компанија е модна агенција која овозможува дизајн, развој и производство со фокус на одржливи материјали. Поседува и приватна етикета со производи изработени од природни и одржливи материјали.

 

Секако се зависи од интересот на клиентот, во своето долгогодишно искуство Сашка има соработувано и со германски компании каде еден од клиентите бил заинтересиран за понатамошно производство во Македонија. Благодарение на добрата соработка  со конфекции од Македонија целото производство на моделите на оваа германската компанија сега се произведуваат овде.

 

 

 

 

Виртуелните состаноци дел Enterprise Europe Network ми даваат отворени хоризонти и можности за пронаоѓање на партнери за соработка од цела Европа. Преку мрежата и редовните билтени кои ги добиваме за текстилен кластер имам преглед на сите настани од секторот во кој работам и тоа ми овозможува промовирање на мојата работа и споделување на искуства со потенцијални партнери.изјави Сашка Митева.

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатни ресурси за трансфер на технологии и онлајн курс за интелектуална сопственост

Во рамките на проектот ,,Промовирање на соработката меѓу истражувачките организации и бизнис секторот преку градење капацитети за трансфер на технологии”, кофинансиран од Министерство за економија на Република Северна Македонија, имплементиран од Фондација за менаџмент и индустриско истражување беа изработени неколку реусрси.

 


Извештај од истражувачка студија за трансфер на технологии: 

Целта на овој извештај е да ги презентира наодите и препораките од истражувачката студија за трансфер на технологии, спроведена како длабинска анализа на моменталните состојби во земјата. Во првиот дел извештајот прави осврт на концептот на трансфер на технологија, со посебен нагласок на карактеристиките и нормативните барања за процесот на трансфер на технологија. Анализата на националните состојби со трансферот на технологии ги зема предвид моменталните состојби во претприемачкиот сектор, ја анализира националната правна рамка за трансфер на технологија, како и националната институционална рамка за трансфер на технологија. Третиот дел од извештајот нуди преглед на препораките за креирање на ефективни политики за технолошки развој, при што е направен осврт на можностите за подобрување на трансферот на знаење помеѓу академската средина и индустријата, на препораките за формулирање на ефективни јавни политики за трансфер на технологии развиени од страна на приватниот сектор, како и на одредени насоки за унапредување на состојбите со човечкиот капитал како еден од носечките фактори за успешен процес на трансфер на технологија.

Извештајот од истражувачката студија за трансфер на технологии  може да го погледнете на следниот линк: Извештај ТТ


Кратка анализа: 

Во овој документ се претставени заклучоците и препораките од спроведената истражувачка студија за трансфер на технологии што се фокусираше на развојните потенцијали, предизвици и трендови, како и на чинителите од иновацискиот еко-систем и нивните тековни активности. Препораките и наодите од студијата се наменети за креаторите на јавните политики засегнати со унапредувањето на соработката меѓу индустријата и академскиот сектор, со креирањето услови за подобар трансфер на технологии кон приватниот сектор и од него, како и со унапредувањето на човечкиот капитал како главен носител и двигател на технолошкиот развој во една земја.Овој водич е посебно корисен за младите организации, кои немаат искуство во развој на политики и сознанија за партиципативното учество. Во последните години евидентен е забрзаниот подем на голем број граѓански организации – како резултат на нови проблеми и предизвици, кои произлегуваат во општеството, но резултат и на глобализацијата, ИТ трендовите, предизвиците на животната средина, родовите проблеми и сл.

Кратката анализа може да ја погледнете на следниот линк: Кратка анлиза


Прирачник за трансфер на технологии: 

Целта на овој прирачник е да ги анализира некои од основните прашања поврзани со трансферот на технологии. Прирачникот е составен од извршно резиме, четири дела и заклучок. Во првиот дел се анализирани поимот, видовите, улогите и основните карактеристики на процесот на трансфер на технологија, како и поврзаноста на иновациите и трансферот на технологии. Вториот дел е посветен на универзитетскиот трансфер на технологии со нагласок на центрите за трансфер на технологии и одредени поими од полето на интелектуалната сопственост. Во третиот дел на прирачникот претставени подетално се фазите на процесот на трансфер на технологија – од пронајдок до комерцијализација. Последниот дел презентира селектирани добри практики од областа на трансферот на технологии од паневропски и национални размери, со особен фокус на практики на европските земји, вклучувајќи ги практиките на земјите од регионот и нашата земја. Заклучокот дава сублимиран преглед на процесот на трансфер на технологии и универзитетскиот трансфер на технологии, а е заокружен со издвојување на неколку релевантни дефиниции од областа на трансферот на технологии.

Прирачникот за трансфер на технологии може да го погледнете на следниот линк: ПРИРАЧНИК 


Онлајн курс за Интелектуална сопственост: 

Овој онлајн курс е наменет пред се за претставниците на компании кои сакаат да ги унапредат своите знаења во пет модули:

Модул 1 – Комерцијализација на интелектуалната сопственост

Модул 2 – Договори за интелектуална сопственост

Модул 3 – Договори за неоткривање (доверливост)

Модул 4 – Лиценцирање технологија

Модул 5 – Управување на интелектуалната сопственост при отворените иновации

Овој онлајн курс е дел од активностите на проектот ,,Промовирање на соработката меѓу истражувачките организации и бизнис секторот преку градење капацитети за трансфер на технологии”, кофинансиран од Министерство за економија на Република Северна Македонија и Enterprise Europe Network во Македонија. Проектот е имплементиран од Фондација за менаџмент и индустриско истражување.

За да го следите курсот на оваа платформа потребно е претходно да се регистрирате на следниот линк:http://pretpriemacedu.mk/?page_id=382

Фондација за менаџмент и индустриско истражување ко-организатор на Меѓународниот саем за обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, отпад и вода RENEXPO®

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување беше ко-организатор на првиот RENEXPO® саем во Македонија што се одржа на 03 и 04 декември 2019 година во Скопје, а во чии рамки посетителите има можност да се информираат за можните одржливи решенија за енергетските потреби на земјата, како и за решенија за заштита на животната средина.

Во рамките на саемот беа одржани повеќе тркалезни маси на теми поврзани со енергетската ефикасност, беа изложени иновативни решенија на компании од секторот и беа организирани б2б средби за вмрежување на компании. Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во рамки на своите активности како дел од Enterprise Europe Network во Македонија беше задолжена за организирање на б2б средбите коишто овозможија поврзување, размена на искуства и договорање на деловна соработка помеѓу над 50 компании од Македонија, Австрија, Хрватска, Чешка, Грција, Италија, Албанија, Србија, Турција и Црна Гора.

Во склоп на саемот Фондацијата исто така ја организираше и работилницата за ,,Правата од интелектуална сопственост и користење на природните ресурси” којашто им овозможи на македонските компании поблиску да се запознаат со различните видови права од интелектуална сопственост со посебен осврт на современите текови, искуства и примери за воспоставување, одржување и заштита на права од индустриска сопственост поврзани со енергијата од различни видови, енергетската ефикасност, управувањето со водни ресурси и начини на ефикасно искористување на истите, управување со отпад.

Саемот со конференциите и б2б средбите допринесоа со своите содржини и структура да ги приближат поблиску темите за енергетска ефикасност, отпад и вода притоа поставувајќи го овој настан меѓу најзначајните манифестациии во регионот во оваа област.

Излез на нови пазари: Текстилната компанија ИСТ Комерц Санда се прошири на британскиот пазар

ИСТ КОМЕРЦ – САНДА е една од водечките компании во текстилната индустрија во нашата земја.  Основана е во 1991 година како здружение за производство на женски хулахопки и изработка на производи под приватни брендови и е препознатлива како компанија што континуирано ги следи модните трендови, како и потребите и желбите на клиентите. Компанијата станува клиент на Enterprise Europe Network во 2018 година како резултат на соработката на мрежата во Македонија со Текстилното трговско здружение – Текстилен кластер, еден од важните локални соработници на мрежата. Благодарение на секторската група на мрежата за текстил и мода компанијата ИСТ Комерц Санда стапува во контакт со повеќе потенцијални партнери од странство. Една од тие компании е и британската компанија The Milky Tee Company Ltd, специјализирана за производство на практична, удобна и стилизирана облека што на мајките им го олеснува процесот на доење.

Двете компании воспоставија успешна соработка за производство на нов и уникатен дизајн на маица со скриен патент изработен според највисоките стандарди за квалитет на текстилот. Се очекува во иднина компаниите да ја прошират соработката и на дизајн на нови модели на облека што ќе се пласираат на британскиот, но и пошироко на европскиот пазар.

Enterprise Europe Network ни овозможува секојдневно да нé контактираат партнери за соработка од цела Европа. Би сакала да ја издвојам мобилната апликација на мрежата наречена „Ино Биз“ преку која на едноставен начин имаме преглед на сите настани од секторот во кој работиме и преглед на сите партнерски профили во полето на текстилната индустрија. Преку мрежата имаме можност лесно да се пласираме на странските пазари, а тоа е една од главните цели на нашата компанијата“, изјави Маријана Перковска, директорка на компанијата ИСТ Комерц – Санда.

 

Работилница на тема: Правата одинтелектуална сопственост и користење на природните ресурси

Правата од интелектуална сопственост и користење на природните ресурси

(во областите обновлива енергија, енергетска ефикасност, управување со води и управување со отпад)

Датум: 3ти декември (вторник) 2019 || Локација: хотел Александар Палас, Скопје  || Предавач: М-р Маја Бариќ


Enterprise Europe Network во Македонија ги поканува сите компании кои работат во областите обновлива енергија, енергетска ефикасност, управување со води и управување со отпад да земат учество на работилницата за Правата од интелектуална сопственост и користење на природните ресурси која ќе се одржи на 3ти декември во хотел Александар Палас во Скопје со почеток од 13:00 часот.

Работилницата ќе  овозможи вовед во права од интелектуална сопственост и права од индустриска сопственост во следните области: енергетски дејности, енергетска ефикасност, управување со води и управување со отпад. Работилницата е дел од меѓународниот саем за обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, отпад и вода RENEXPO®.

Се повикуваат сите заинтересирани компании кои сакаат да учествуваат на работилницата да го пријават своето присуство преку пополнување на формулар за учество на следниот линкБројот на учесници е ограничен.

Предавач: М-р Маја Бариќ е правник со повеќегодишно  искуство во приватен и јавен сектор во повеќе области на правото и секако во областа на правата од интелектуална сопственост. Со повисоко академско звање Магистер по правни науки по европско право – право од интелектуална сопственост  се стекнува на Правниот факултет при Универзитетот Стокхолм (2009/10, Стокхолм, Шведска). Поседува специфично искуство во работа во приватниот сектор како адвокат и консултант за правни и развојни прашања.

Учеството на работилницата е бесплатно.

Лице за контакт и повеќе информации:

Емилија Андонова, emilija.adnonova@mir.org.mk, телефон 02 3108 891, Фондација за менаџмент и индустриско истражување – Скопје.

Агенда -Работилница за Правата од ИС